Биорезонансна терапия

     Адаптивната биорезонансна терапия е нов уникален вид терапия, използващ собствените органични колебания (осцилации) на пациента.

     Основните принципи на биорезонансната терапия се състоят в следното:  организмът и неговите функциониращи системи се явяват източници на слаби електромагнитни колебания в широк честотен спектър. Честотният спектър на електромагнитните колебания на живия организъм обхваща широк диапазон от много къси до свръхдълги вълни. Тези колебания се наричат физиологични или хармонични осцилации и са присъщи на организма. При внедряване на патогенни фактори или поява на заболяване в организма се образуват нови източници на електромагнитни колебания – т.нар. патологични или дисхармонични, които нарушават физиологичното равновесие, разкъсвайки кибернетичната система за регулация. Организмът заболява в този случай, при който не може да съумее да поддържа динамичното равновесие между физиологичните и патологичните колебания и не е способен да елиминира патологичните колебания до минимално необходимото за тях ниво.

Биорезонансна терапия, биорезонанс

     Тежките физически, нервни и психически, екологични и др. натоварвания на човека утежняват тази ситуация и способстват за развитието на патологичните процеси и нарушение на динамичното равновесие. За радост този процес се поддава на биоенергетични корекции. Тъй като свойствените за човека колебания (биосигнали) имат електромагнитна природа, това прави възможно тяхното снемане с помощта на електроди и предаването им до специален прибор. В този прибор те търпят специална обработка (линейна и нелинейна филтрация) и по втори изходящи електроди се връщат към пациента. Електромагнитното поле на пациента веднага реагира на тези терапевтични сигнали и коригираните му вече колебания отново се отправят към приборите. По такъв начин в процеса на лечение пациентът и приборът образуват затворен контур на адаптивна регулация, тъй като обработените колебания отново и отново се връщат към пациента. В резултат биват отслабени или напълно се унищожават патологичните колебания, усилват се физиологичните и постепенно се възстановява физиологичното динамично равновесие в организма (хомеостаза). Терапията се осъществява в режим на непрекъсната биообратна връзка под постоянния диагностичен контрол на методиката на Д-р Райнхард Фол. Благодарение на универсалността на подхода за лечението на различни заболявания и максималната му индивидуализация по отношение на всеки конкретен пациент, кръгът патологии, поддаващи се на лечение с помощта на биорезонансната терапия е необичайно широк.

Биорезонансна терапия, биорезонанс

     Уникална технология разработена от Центъра за интелектуални медицински системи “ИМЕДИС“ позволява да се записва нормалния (физиологичен) за дадения пациент и патологичния спектър на електромагнитни колебания върху различни информационни носители (дестилирана вода, хомеопатична таблета, физиологичен разтвор и т.н.), които се използват за вътрешен прием във времето между процедурите на адаптивната биорезонансна терапия. В момента над 10 хиляди лекари-специалисти използват в своята практика метода на адаптивната биорезонансна терапия, от която получават помощ милиони пациенти. Само в Германия с настъпването на новия век бяха разкрити над 100 специализирани центъра за биорезонансна терапия. Следващите схеми илюстрират нейния ефект при някои по-значими съвременни заболявания според опита на немските колеги.

Биорезонансна терапия, биорезонанс

ДЕПРЕСИЯ

без оплаквания – 72% с подобрение – 14% без успех – 14%

Биорезонансна терапия, биорезонанс

СТРЕС

без оплаквания – 68% с подобрение – 19% без успех – 13%

Биорезонансна терапия, биорезонанс

АЛЕРГИЯ

без оплаквания – 86% с подобрение – 9% неясни – 1% без успех – 4%

     Разширяване възможностите на биорезонансната терапия се осъществява с т.нар. мултирезонансна терапия. Тя представлява лечение с външни сигнали от обкръжаващата ни среда, с които биологичната система влиза в резонанс. Между тях на преден план се открояват – цветотерапия, терапия с благородни камъни, с минерали, с микроелементи, метали, магнитни полета, Шуманови вълни и др.

Биорезонансна терапия, биорезонанс

     Приборът за адаптивна биорезонансна терапия “IMEDIS – VOLL“ притежава в своята памет над 36 000 честотни записи на информация от различни биологични носители, хомеопатични и алопатични лекарствени средства, алергени и т.н., което определя един изключително широк диагностичен и терапевтичен диапазон. Биорезонансната и мултирезонансната терапия откриват пред клиничната медицина огромни възможности при лечение посредством биологичните резерви на организма на пациента. Според мнението на редица изтъкнати специалисти те се очертават като едни от най-ефективните и перспективни методи на медицината на XXI век – енерго-информационната медицина.

Вашият коментар